R E K L A M A

Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS WWW.MGSM.PL

DEFINICJE

Usługodawca - Polski Internet Komórkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-418, al. Kościuszki 1, dokumenty spółki przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 59523 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 895-14-78-745, numer statystyczny REGON 931043974, numer GIOŚ E0008271Z. Kapitał zakładowy spółki wynosi 813.000 zł.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Po uiszczeniu opłaty określonej w cenniku, Usługobiorca uzyskuje status Usługobiorcy Premium i ma możliwość wyłączenia wyświetlania reklam wyświetlanych w Serwisie.

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy regulamin. Szczegółowy wykaz i opis Usług stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Link aktywacyjny - link przesyłany przez Usługodawcę na adres elektroniczny Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym, umożliwiający aktywację konta Usługobiorcy.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Serwis - serwis internetowy utrzymywany w domenie mgsm.pl z subdomenami.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Regulamin – niniejszy Regulamin.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
  3. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony mgsm.pl jako plik w formacie html i pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
REJESTRACJA

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, oraz aktywacja konta Usługobiorcy przez kliknięcie na link aktywacyjny, przesłany na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym.
 2. Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny i przesyłając go Usługodawcy oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich,
  2. jest uprawniony do korzystania z adresu elektronicznego wskazanego w formularzu,
  3. uiści opłatę za Usługi w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
  4. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
KONTO

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie odpowiadającej adresowi elektronicznemu podanemu przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta poprzez podanie adresu elektronicznego i hasła dostępu. Usługobiorca jest obowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek jego ujawnienia.
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą założenia w Serwisie konta dla Usługobiorcy.
 2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z Serwisu konta Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, wysyłając meila z informującego o wypowiedzeniu pocztą elektroniczną na adres: mgsm@mgsm.pl. Usługodawca usunie z Serwisu konto Usługobiorcy w terminie 48 godzin od otrzymania wypowiedzenie.
 4. Usługodawca ma prawo usunąć konto Usługobiorcy i rozwiązać umowę o świadczenie Usług w następujących przypadkach:
  1. niezapłacenia przez Usługobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z Usług,
  2. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  3. umieszczenia przez Usługobiorcę w Serwisie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  4. korzystania przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, w szczególności przesyłania przez Usługobiorcę niezamówionych informacji handlowych.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów hipertekstowych (HTML),
  3. adres elektroniczny.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Usługodawca informuje, że do systemu informatycznego Usługobiorcy wprowadza dane niebędące składnikiem treści Usługi, które zostały określone w Polityce Prywatności - Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem, o przerwie w świadczeniu Usług,
  2. wysyłania na wskazane przez Usługobiorców konta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  3. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  4. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawcy lub systemy teleinformatyczne osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
WYNAGRODZENIE

Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Usług w wysokości i na warunkach określonych w „Cenniku”- Załączniku nr 4 do Regulaminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Usługobiorca nie jest konsument, obowiązek naprawienia przez Usługodawcy szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” – Załączniku nr 3 do Regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 2. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: mgsm@mgsm.pl, przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie https://www.mgsm.pl/pl/konto/. lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 4. Reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
LICENCJA

 1. O ile jest to uzasadnione charakterem i przeznaczeniem Usług, Usługobiorca może umieszczać lub osadzać w Serwisie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie, jak również odnośniki do takich utworów
 2. Umieszczając lub osadzając utwory, o których mowa w pkt 1 w Serwisie, jak również odnośniki do takich utworów, Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych utworów na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w ppkt a i b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Umieszczając lub osadzając utwory w Serwisie Usługobiorca przenosi na Usługodawcę na czas nieokreślony prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tychże utworów.
 4. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania wszelkich opracowań utworów umieszczonych lub osadzonych przez Usługobiorców w Serwisie, w szczególności: tłumaczeń, zmian, przeróbek i adaptacji, jak również do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ŚWIADCZEŃ

 1. Usługobiorca-konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usług, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca-konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres elektroniczny mgsm@mgsm.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Usługobiorca-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Jeżeli Usługobiorca-konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci on Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Usługobiorcy-konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługobiorca-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  • Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Usługobiorcy-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne - oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
  • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
  • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  • Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2020 r.
 2. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie mgsm.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 4. Jeżeli Usługobiorcą nie jest konsument, spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1
WYKAZ I OPIS USŁUG

KATALOG

Dane - sekcja Serwisu zawierająca specyfikację techniczną modeli telefonów komórkowych, dostępnych na rynku polskim i światowym. Tworzona jest w oparciu o publicznie dostępne dane, udostępniane oficjalnie przez: producenta, działy PR producentów oraz podmioty certyfikujące zależne od regionu sprzedaży.

Galeria - sekcja Serwisu zawierająca album zdjęć przedstawiających wybrany model telefonu komórkowego. Zdjęcia mają charakter prasowy i udostępniane są oficjalnie przez producenta.

Zdjęcia - sekcja Serwisu zawierająca album zdjęć wykonanych danym modelem telefonu komórkowego, umieszczanych w Serwisie przez Usługobiorców. Zdjęcia mają przedstawić możliwości techniczne wbudowanego w telefon modułu fotograficznego.

Ceny - sekcja Serwisu zawierająca zbiór ofert handlowych operatorów telefonicznych, posiadających w sprzedaży wybrany model telefonu komórkowego. Dane publicznie dostępne na stronach internetowych operatorów. Zbiór ofert handlowych z serwisów znanych jako „porównywarki cen" oraz serwisów prowadzących systemy aukcji internetowych.

Opinie - sekcja Serwisu pozwalająca Usługobiorcom podzielić się subiektywną opinią odnośnie danego modelu telefonu komórkowego z innymi Usługobiorcami

Pytania - sekcja Serwisu, pozwalająca Usługobiorcom zadać pytanie związane z wybranym modelem telefonu, lub odpowiedzieć na zadane wcześniej pytanie. Autorami pytań i odpowiedzi są Usługobiorcy.

Na Twoją stronę - usługa udostępniająca fragment kodu HTML do użycia przez Usługobiorcę. Udostępniany kod jest odnośnikiem do grafiki przedstawiającej podstawowe cechy wybranego modelu telefonu komórkowego .Grafika tworzona jest poprzez wykorzystanie skryptu komputerowego

Wasza ocena - sekcja Serwisu zawierająca subiektywną ocenę wystawioną przez Usługobiorców danemu modelowi telefonu komórkowego w kategorii "Design" i "Możliwości". Ocena jest średnią ocen wystawionych przez oceniających.

Wyślij znajomemu - usługa umożliwiająca Usługobiorcy wysłanie wiadomości e-mail pod podany przez siebie adres z wizytówką telefonu.

Instrukcja obsługi - sekcja Serwisu zawierająca odnośniki do publicznie udostępnianych, producenckich instrukcji obsługi danego modelu telefonu.


PORÓWNANIA

Zwykłe - usługa umożliwiająca zebranie danych technicznych kilku modeli telefonów na jednej stronie WWW.

Wizualne - usługa umożliwiająca jednoczesne porównanie wielkości kilku aparatów telefonicznych. Wyświetla zdjęcia wybranych modeli, skalowane do rzeczywistych wymiarów urządzeń.


RANKING

Sekcja Serwisu zawierająca zestawienie danych z liczby wizyt Usługobiorców na kartach telefonów. Obliczany jest procent z całkowitej liczby wizyt, w dwóch kategoriach czasowych - dzisiaj i „od początku”.


ARTYKUŁY

Sekcja Serwisu zawierająca aktualności z branży telefonicznej, oraz recenzje aparatów telefonicznych. Pod każdym artykułem Usługobiorca może zamieścić swoją opinię.


SŁOWNICZEK

Sekcja Serwisu zawierająca słownik pojęć, związanych z branżą telefoniczną. Treści zawarte w Słowniczku są autorstwa Usługodawcy lub pochodzą z serwisów zewnętrznych, udostępniane na zasadzie otwartych licencji.


W JAKIEJ SIECI

Usługa pozwalająca sprawdzić, w jakiej sieci znajduje się podany numer telefonu.


NEWSLETTER

Elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Usługobiorców. Newsletter zawiera informacje o wydarzeniach branżowych i dotyczące działalności Serwisu, przygotowywane i redagowane przez zespół redakcyjny Serwisu. Newsletter może również zawierać treści promocyjne i reklamowe dotyczące Serwisu lub osób trzecich. Usługobiorca może cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera w każdej chwili, korzystając z panelu ustawień w Serwisie.FILMY

Sekcja Serwisu zawierająca przegląd odnośników do filmów zamieszczanych przez Usługodawcę lub Usługobiorców w innych serwisach internetowych. Filmy dotyczą tematyki związanej ze smartfonami, w szczególności mogą stanowić recenzję, relację z odpakowywania (unboxing), wyrażać pierwsze wrażenie z użytkowania, nagranie testowe wykonane danym modelem, poradniki użytkowania, pielęgnacji lub naprawy. Sekcja podzielona jest na podkategorie, w szczególności „Top”, „Losowe”, „Najnowsze”, „Poczekalnia”, „Główna”.

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną.
 2. Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku.
 3. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.
 4. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
 5. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.
 6. Piractwo komputerowe - termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane.
 7. Sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci.
 8. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.
 9. Kryptoanaliza, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 10. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

ZAŁĄCZNIK NR 3

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych usługobiorców-osób fizycznych jest Polski Internet Komórkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-418, al. Kościuszki 1, dokumenty spółki przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 59523 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 895-14-78-745, numer statystyczny REGON 931043974. Kapitał zakładowy spółki wynosi 813.000 zł. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pomocą adresu poczty elektronicznej wgsm@mgsm.pl

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe usługobiorców: adres poczty elektronicznej.
 2. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli usługobiorca nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
 3. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych usługobiorcy - numeru IP urządzenia, którym posługuje się usługobiorca oraz danych dotyczących korzystania przez usługobiorcy z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności należyte wykonanie usług i rozpatrywanie reklamacji,
  2. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  3. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
  4. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  5. marketing bezpośredni,
  6. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań usługobiorców, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
  7. określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy - za zgodą usługobiorcy,
  8. przekazania osobom trzecim - za zgodą usługobiorcy, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych usługobiorców w celu określonym:
  1. w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
  2. w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
  3. w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
  4. w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda usługobiorcy).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:
  1. w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
  2. w pkt 5b - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
  3. w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
  4. w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
  5. w pkt 5g i h - do momentu cofnięcia zgody przez usługobiorcę.
 2. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - za zgodą usługobiorcy,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych usługobiorców osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę usługobiorcy lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator powierza dane osobowe usługobiorców następującym podmiotom przetwarzającym:
  1. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
  2. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
  3. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Dane osobowe usługobiorców nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
  2. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych.
 2. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
 3. Usługobiorca może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy odbywa się na podstawie jego zgody, usługobiorca ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych usługobiorców i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań usługobiorców. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do usługobiorców żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

PLIKI COOKIES

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu usługobiorcy, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie usługobiorcy, jego numer IP i stosowaną przez usługobiorcę przeglądarkę.
 2. Usługobiorca może tak ustawić swoją przeglądarkę - dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom - aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub całkowicie usunąć je ze swojego urządzenia. Procedura obsługi i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez usługobiorcę przeglądarki.
 3. Pliki cookies dzielą się na:
  1. tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
  2. stałe - pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez usługobiorcę ustawienia przeglądarki,
  3. własne - pliki zarządzane przez Administratora,
  4. zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie,
  5. konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się usługobiorcy po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez usługobiorcę (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać urządzenie, z którego korzysta usługobiorca i zarządzać sesją przeglądania,
  6. analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
  7. reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.
 4. Szczegółowe zasady działania plików cookies umieszczonych na witrynie internetowej Administratora stosowane określone są pod poniższymi linkami:
  1. https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl
  2. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
ZAŁĄCZNIK NR 4
CENNIK

Za konto premium w serwisie mGSM.pl można zapłacić używając następujących płatności:

 1. Przelewy24
  1. 4,92 zł   za 1 miesiąc
  2. 13,92 zł za 3 miesiące
  3. 22,92 zł za 6 miesięcy
  4. 29,92 zł za 12 miesięcy
 2. PayPal
  1. 4,92 zł   za 1 miesiąc
  2. 13,92 zł za 3 miesiące
  3. 22,92 zł za 6 miesięcy
  4. 29,92 zł za 12 miesięcy
 3. SMS
  1. 4,92 zł za 1 miesiąc

Podane ceny są cenami brutto.


ZAŁĄCZNIK NR 5
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)POLSKI INTERNET KOMÓRKOWY SP. Z O.O.
AL. KOŚCIUSZKI 1
90-418 ŁÓDŹ
MGSM@MGSM.PL
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data


(*) Niepotrzebne skreślić